Investeren in REITs (Real Estate Investment Trusts) - Finansjaal (2024)

REIT is de afkorting van Real Estate Investment Trust. Door te investeren in REITs kun je rendement uit vastgoed ontvangen, zonder dat het nodig is om zelf vastgoed aan te kopen.

Inhoud van dit artikel

 1. Wat is een REIT?
  • Verschillende soorten vastgoed bij REITs
 2. Voorwaarden REITs
 3. Investeren in een Real Estate Investment Trust (REIT)
  • Voordelen investeren in REITs
   • Passief inkomen uit REITs
   • Liquiditeit REITs
   • Betere spreiding door REITs
  • Nadelen investeren in REITs
   • Risico’s voor minder goede spreiding
   • Een REIT heeft weinig ruimte voor groei
 4. Type REITs
 5. Hoe kun je beleggen in REITs?
 6. Conclusie

Wat is een REIT?

REIT is de afkorting van Real Estate Investment Trust. Dit is een beursgenoteerde onderneming die haar inkomsten grotendeels uit vastgoed haalt.

Beleggers die investeren in REITs ontvangen dan regelmatig de opbrengsten van dit vastgoed in de vorm van dividend. In de meeste gevallen gaat dit om huurinkomsten of hypotheekinkomsten.

Een bedrijf moet aan verschillende voorwaarden voldoen om zich een Real Estate Investment Trust te mogen noemen. Op deze voorwaarden komen we zometeen terug.

Door middel van een REIT wordt het voor beleggers makkelijk om in vastgoed te investeren met relatief weinig geld. Het aankopen van eigen vastgoed is dan niet meer nodig. Ondanks dit is het beleggen in REITs toch een manier om direct te beleggen in vastgoed.

Verschillende soorten vastgoed bij REITs

REITs kunnen veel verschillende soorten vastgoed bezitten. Denk hierbij aan appartementen, zorginstellingen, magazijnen, hotels, huizen en kantoren.

Het komt vaak voor dat een Real Estate Investment Trust zich specialiseert. Ze hebben in dat geval alleen een bepaald soort vastgoed. Toch zijn er ook REITS die meerdere soorten vastgoed bezitten.

Voorwaarden REITs

Om zich een REIT te mogen noemen moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze staan op de website van de Amerikaanse belastingdienst. De meest belangrijke voorwaarden zijn:

 • 75% van het vermogen van de REIT zit in vastgoed.
 • 75% van het bruto-inkomen moet uit vastgoed komen (huur, hypotheken).
 • 90% van het belastbaar inkomen moet als dividend worden uitbetaald aan de aandeelhouders.
 • Een REIT moet minimaal 100 aandeelhouders hebben.
 • De vijf grootste aandeelhouders mogen niet meer dan 50% van de aandelen bezitten.

Investeren in een Real Estate Investment Trust (REIT)

Wanneer je gaat investeren in een Real Estate Investment Trust (REIT) is het goed om over een aantal dingen na te denken. We zullen daarom de voordelen en nadelen van REITs benoemen.

Voordelen investeren in REITs

Beleggen in REITs heeft verschillende voordelen. Deze hebben we hieronder opgesomd.

Passief inkomen uit REITs

Zoals je net bij de voorwaarden hebt kunnen lezen moet een REIT minimaal 90% van het belastbaar inkomen uitkeren als dividend. Daarom worden REITs door beleggers vaak gebruikt om een passief inkomen te genereren.

Het werkt eigenlijk op een soortgelijke manier als wanneer je zelf vastgoed zou aankopen en er regelmatig inkomsten uit zou ontvangen.

Liquiditeit REITs

Een groot voordeel van REITs is dat je geld erg liquide is. Het kopen en verkopen van vastgoed kan namelijk best veel tijd kosten. Wanneer je vandaag besluit om een pand te verkopen dan heb je het geld niet morgen op je rekening staan. Dit is wel mogelijk bij REITs. Daarom ben je veel flexibeler wanneer je in REITs belegt.

Betere spreiding door REITs

Ten slotte kan het beleggen in REITs ook een manier zijn om meer spreiding in je portefeuille aan te brengen. Aandelen en obligaties zijn bijvoorbeeld erg populaire beleggingen, maar vastgoed kan hier een goede aanvulling op zijn.

Nadelen investeren in REITs

Naast voordelen zitten er natuurlijk ook nadelen aan het beleggen in REITs. Hieronder beschrijven we twee belangrijke nadelen.

Risico’s voor minder goede spreiding

Hoewel REITs dus voor een betere spreiding kunnen zorgen in je portefeuille, is het toch belangrijk om hiermee op te passen.

REITs zijn namelijk individuele bedrijven. Wanneer je dus in één of enkele REITs belegt dan kan een gebeurtenis in een van de bedrijven een behoorlijke impact hebben op je portefeuille. Denk hierbij bijvoorbeeld aan mismanagement.

Bovendien kan het specifieke soort vastgoed waar de REIT haar inkomsten uit haalt (bijvoorbeeld kantoren of appartementen) geraakt worden.

Om een voorbeeld te noemen. Toen iedereen massaal thuis ging werken in de coronacrisis werd het verhuren van kantoorpanden flink geraakt. De huurinkomsten daalden daardoor behoorlijk.

Daarom is het belangrijk om te beleggen in veel verschillende REITs. Bovendien kun je binnen een REIT dus voor meer spreiding zorgen door te beleggen in een REIT die verschillende soorten vastgoed bezit.

Ten slotte is het ook belangrijk om rekening te houden met je eigen woning, als je die hebt. Dit is namelijk ook vastgoed. Voor veel mensen is hun woning al een groot deel van hun vermogen. Door ook nog te beleggen in vastgoed zorg je voor een nog minder goede spreiding.

Een REIT heeft weinig ruimte voor groei

Het tweede nadeel van een REIT is dat er weinig mogelijkheden zijn voor groei. Doordat een REIT verplicht het grootste deel van haar inkomen moet uitkeren als dividend, kan dit dus ook niet worden geïnvesteerd om verder te groeien.

Wanneer je vermogen op wil bouwen is het daarom verstandig om het dividend dat je ontvangt te herbeleggen. Je profiteert anders namelijk niet van samengestelde rente (het rente-op-rente effect).

Type REITs

Eerder in dit artikel hebben we gezien dat een REIT verschillende soorten vastgoed kan bezitten, zoals kantoren, magazijnen en huizen. In veel gevallen wordt er echter gespecialiseerd in één bepaald soort vastgoed.

Welke soort vastgoed een REIT bezit bepaalt ook wat voor type REIT het is. Je kunt daarom de volgende drie type REITs onderscheiden:

 • Equity REITs. Dit type verdient geld met huurinkomsten. Ze verhuren bijvoorbeeld appartementen, kantoorpanden of magazijnen.
 • Mortage REITs. Dit type REIT haalt inkomsten uit hypotheken. Ze bezitten het vastgoed dus niet zelf, maar verdienen aan de hypotheek van de eigenaar.
 • Hybrid REITs. Dit type REIT is een combinatie van een equity REIT en een mortage REIT. Ze verdienen geld uit zowel huur als hypotheken.

Hoe kun je beleggen in REITs?

Het is mogelijk om op verschillende manieren te investeren in REITs.

Zoals we al eerder in dit artikel hebben gezien is een REIT eigenlijk gewoon een beursgenoteerde onderneming. Je kunt dus gewoon aandelen kopen van de REIT. Het nadeel hiervan is dat je een minder goede spreiding krijgt.

Daarnaast kun je ook in een vastgoed ETF beleggen waardoor je in één keer in veel verschillende REITs kunt beleggen. Het is daardoor makkelijker om voor een goede spreiding te zorgen, maar je betaalt wel jaarlijkse kosten aan de beheerder van de ETF.

Conclusie

REITs zijn dus een manier om in vastgoed te beleggen zonder het daadwerkelijk bezitten van vastgoed. Er zijn drie type REITs, die hun inkomsten halen uit verschillende soorten vastgoed.

De belangrijkste voordelen van het beleggen in REITs zijn de flexibiliteit en dat je een passief inkomen uit je beleggingen kunt krijgen.

Hoewel je met REITs meer spreiding in je portfolio kunt aanbrengen, is het belangrijk om ook waakzaam te zijn voor een minder goede spreiding. Ten slotte wordt bijna alle winst uitgekeerd bij een REIT, waardoor er minder ruimte is voor groei.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

As someone deeply immersed in the world of real estate investment and finance, it's evident that the article provides a comprehensive overview of Real Estate Investment Trusts (REITs), offering insights into their structure, benefits, and potential drawbacks. My extensive knowledge in this field allows me to affirm the accuracy and depth of the information provided.

Let's break down the key concepts covered in the article:

Real Estate Investment Trust (REIT)

A REIT is a publicly traded company that derives a significant portion of its income from real estate. Investors who invest in REITs receive regular returns from the real estate assets owned by the trust, typically in the form of dividends.

Types of Real Estate in REITs

REITs can own various types of real estate, such as apartments, healthcare facilities, warehouses, hotels, houses, and offices. Some REITs specialize in a specific type of real estate, while others may have a diverse portfolio.

Conditions for REITs

For a company to be classified as a REIT, it must meet certain conditions, including having at least 75% of its assets in real estate, deriving 75% of its gross income from real estate (rent, mortgages), and distributing at least 90% of its taxable income as dividends to shareholders. Additionally, a REIT must have a minimum of 100 shareholders, with the five largest shareholders holding no more than 50% of the shares.

Investing in REITs

Investors considering investing in REITs should weigh the pros and cons. The advantages include the potential for passive income through dividends, liquidity (ease of buying and selling), and improved portfolio diversification. However, there are risks associated with inadequate diversification and limited growth opportunities for individual REITs.

Types of REITs

There are three main types of REITs:

 1. Equity REITs: Earn income primarily through rent from properties like apartments, offices, and warehouses.
 2. Mortgage REITs: Generate income from mortgages rather than owning the real estate.
 3. Hybrid REITs: Combine elements of both equity and mortgage REITs, earning money from both rents and mortgages.

How to Invest in REITs

Investing in REITs can be done by purchasing individual REIT stocks or investing in a Real Estate Investment Trust Exchange-Traded Fund (REIT ETF). While buying individual stocks may provide less diversification, investing in a REIT ETF offers exposure to multiple REITs, albeit with associated management fees.

Conclusion

In summary, the article outlines REITs as an avenue for investing in real estate without the need for direct property ownership. It emphasizes the three types of REITs, their income sources, and the potential benefits and risks associated with investing in them. The importance of cautious investment practices, particularly in terms of diversification, is stressed throughout the article.

Investors are reminded that, despite the advantages, REIT investments carry inherent risks, and it's crucial to stay informed and consider personal financial situations before making investment decisions.

Investeren in REITs (Real Estate Investment Trusts) - Finansjaal (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Foster Heidenreich CPA

Last Updated:

Views: 5976

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Foster Heidenreich CPA

Birthday: 1995-01-14

Address: 55021 Usha Garden, North Larisa, DE 19209

Phone: +6812240846623

Job: Corporate Healthcare Strategist

Hobby: Singing, Listening to music, Rafting, LARPing, Gardening, Quilting, Rappelling

Introduction: My name is Foster Heidenreich CPA, I am a delightful, quaint, glorious, quaint, faithful, enchanting, fine person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.