Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (2024)

 • Credit Risk Management
 • Schat kredietrisico in met onze Scorings & Ratings (risicobeoordeling, kredietlimiet, betaalgedrag & meer)
 • Monitor je klanten en leveranciers
 • Leg concernstructuren bloot en check ook de kredietwaardigheid van dochterondernemingen
 • Optimaliseer je cashflow

Doe direct een credit check

Kredietwaardigheid

Check de kredietwaardigheid van bedrijven met onze data

Elke dag verzamelen, analyseren en structureren we enorme hoeveelheden financiële data. Dankzij onze gepatenteerde kwaliteitsprocessen en slimme algoritmen kunnen we je informeren over de kredietwaardigheid van je klant, prospect, partner of leverancier.

Overall Business Risk

Overall Business Risk

Hoewel elke markt wereldwijd zijn eigen risicoscores en beoordelingen heeft, gebruikt Overall Business Risk gegevens die lokaal beschikbaar zijn om een ​​wereldwijd consistent beeld te creëren dat kan worden gebruikt om bedrijven in verschillende landen met elkaar te vergelijken.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (1)

D&B Maximum Credit

Het maximale krediet van D&B toont de totale waarde van goederen en/of diensten die de gemiddelde crediteur in één keer zou moeten hebben uitstaan. Deze limiet wordt berekend op basis van organisatiegrootte, branche (SIC) en risicofactor.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (2)

D&B Failure Score

De D&B Failure Score maakt risico’s zichtbaar en is gebaseerd op een zo groot mogelijke hoeveelheid handelsinformatie. Deze score verfijnt de risicoschaal van 1 tot 4 van de D&B Rating naar een meer verfijnde schaal van 1 tot 100. Hoe hoger de D&B Failure Score, hoe gezonder de status van dat bedrijf. De score is dynamisch: elke keer dat we nieuwe informatie hebben, wordt de score herberekend.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (3)

D&B Paydex

Via het Dun-Trade® Programma verzamelt D&B jaarlijks miljoenen betalingservaringen van bedrijven om het betalingsgedrag te analyseren. Het resultaat van deze analyse wordt weergegeven in de D&B Paydex®, die aangeeft hoe snel een bedrijf zijn facturen betaalt. Dagelijks worden duizenden actuele betaalervaringen aan de database toegevoegd. Hierdoor heeft de Paydex® rating een zeer actueel inzicht in het betaalgedrag van je klanten, prospects en leveranciers.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (4)

De kracht van de D&B Rating

Aangetoond is dat, twaalf maanden voor het faillissem*ntsbesluit, 75% van de failliete vennootschappen een D&B ‘Risk Factor 4’ had. De Risicofactor waarschuwt je in een vroeg stadium voor mogelijke problemen en geeft je de mogelijkheid om je voorwaarden hierop aan te passen om verliezen te voorkomen.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (5)

Elementen van de D&B Rating

De D&B Rating bestaat uit twee delen, namelijk de code ‘financial strength’ (gebaseerd op het net equity) en de ‘Risk factor’ om het risico weer te geven, wanneer je zaken gaat doen met een bedrijf. De risicofactor varieert van 1 (minimaal risico: doorgaan met de transactie) tot 4 (aanzienlijk risico: alleen zaken doen op een beveiligde basis). Deze risico-indicator is uniek in de kredietwereld.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (6)

Feiten over onze credit risk data

500M+

Bedrijfsentiteiten

120M

Hierarchy members

375M

Data-elementen dagelijks geüpdatet

200

Markten wereldwijd

1B

Handelservaringen

Credit Risk data

Je kan meer met onze credit risk data

Ontravel complexe bedrijfsstructuren

Met de Dun & Bradstreet Family Tree ontdek je de kredietwaardigheid binnen een bedrijfsstructuur (zoals entiteiten, hoofdkantoren, lokale vestigingen, etc.)

 • Visualiseer dochterondernemingen en lokale vestigingen van een bedrijfsstructuur
 • Ontdek het totale risico binnen een bedrijfsstructuur
 • Stel de bedrijfsomvang vast en potentiële belangenverstrengeling
 • Rapporteer nauwkeurig over grotere leveranciers

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (7)

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (8)

Juridische activiteiten

Juridische activiteiten uit het verleden en heden kunnen van invloed zijn op de financiële stabiliteit en activiteiten van een bedrijf. Hier ontdek je rechtszaken en daaruit voortvloeiende gerechtelijke uitspraken. Dun & Bradstreet is de enige kredietrisicodataprovider die procesgegevens uit een eerder stadium aanbiedt.

Voorbeelden van juridische activiteiten die van invloed kunnen zijn op je bedrijf zijn:

 • Faillissem*ntsgebeurtenissen (zoals administratie, curatele en faillissem*nt)
 • Gerechtelijke uitspraken
 • Andere openbare deponeringen

Ongelimiteerd de kredietwaardigheid checken?

Met D&B Credit check je ongelimiteerd de kredietwaardigheid van 500+ miljoen bedrijven wereldwijd.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (9)

Raadpleeg landspecifieke data en inzichten

Dun & Bradstreet Country Insight Services biedt informatie, inzichten en aanbevelingen van experts om kansen en bedreigingen te ontdekken in specifieke landen – ideaal voor organisaties die wereldwijd zakendoen.

 • Download eenvoudig een Country Snapshot of een volledig landenrapport.
 • Raadpleeg informatie over 132 landen
 • Gebruik de Country Risk Indicator voor een cross-border vergelijking van DB1 tot DB7, waar 7 het hoogste risico vormt
 • Maak beslissingen met de AAA-rating, het bekendste model in de markt

Kredietwaardigheid checken in je CRM of ERP

Met onze API transformeer je de manier waarop je zakendoet. Je connect risico- en financiële gegevens in de toepassingen waar je ze het meest nodig hebt. Bied je teams data & inzichten die ze nodig hebben om de kwaliteit en snelheid van besluitvorming te verbeteren en zo betere bedrijfsresultaten te behalen.

 • Werk via je CRM of ERP met onze kredietrisicodata en inzichten
 • Verbeter je cashflow door risico te verminderen en tegelijk kansen te spotten in je portfolio
 • Synchroniseer de informatieflow met al je systemen voor betere financiële beslissingen
 • Automatiseer financiële beslissingen en processen

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (10)

Whitepaper

Laatbetalers en wanbetalers voorkomen

Laatbetalersen wanbetalers:niemand wil ze, bijna iedereenheeft ze. Als organisatie zit je hier niet op te wachten, want dit kan in het ergste geval de bedrijfsvoering van jouw organisatie belemmeren. Vijf concretetips voor een snelle betaling.

Download whitepaper

Pdf van 10 pagina’s, 0,2 MB

Bekijk alle whitepapers

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (11)

Waarom credit risk data van Altares Dun & Bradstreet?

Exclusieve partner van het Dun & Bradstreet Worldwide Network in de Benelux en Frankrijk

Uitgebreide kennis van concernstructuren, dus ook financiële inzichten in dochterondernemingen

175 jaar ervaring

Gepatenteerd datakwaliteitsproces

Dagelijkse monitoring en updates zorgen voor altijd actuele data

Neem contact op

Veelgestelde vragen

Voor een zuiver, efficiënt en effectief klantacceptatieproces, heb je een betrouwbare bron met actuele bedrijfsinformatie nodig. Integreer Dun & Bradstreet data direct in jouw eigen omgeving en automatiseer jouw acceptatieproces voor snelle, onderbouwde en consistente beslissingen. Lees meer.

Is er een veelbelovende lead binnengekomen? Goed zo! Maar nu is het tijd om een aantal zakelijke beslissingen te nemen. Ga je hem accepteren als klant? Mag hij op krediet kopen en zo ja op welke voorwaarden? Gebruik bij het maken van deze beslissingen onze betrouwbare bedrijfsinformatie, zoals onze kredietrisicodata. Dan voorkom je dat je zakendoet met bedrijven die eigenlijk niet kunnen voldoen aan hun financiële verplichtingen. Lees meer.

De landeninformatie van Altares Dun & Bradstreet informeert je over alles wat je moet weten over het zakendoen in een specifiek land. Je blijft op de hoogte van belangrijke wijzigingen en van verwachtte nationale ontwikkelingen binnen een land die invloed kunnen hebben op jouw onderneming. Lees meer.

Door jouw eigen klantinformatie te verrijken met waardevolle data van Altares Dun & Bradstreet creëer je een helder overzicht en weet je altijd exact hoe jouw klantenportfolio ervoor staat. Waar zitten jouw risico’s en waar liggen kansen? Op basis van dit inzicht kan je segmentatie aanbrengen in jouw aanmaningstraject en focus bepalen binnen jouw portefeuille. Lees meer.

As an expert in credit risk management, I bring a wealth of knowledge and hands-on experience to the table. Over the years, I have extensively dealt with various aspects of credit risk assessment, leveraging advanced tools and methodologies to ensure comprehensive risk management. My expertise extends to analyzing financial data, evaluating creditworthiness, and implementing strategies to optimize cash flow while minimizing potential losses.

Now, let's delve into the concepts used in the provided article about Credit Risk Management:

 1. Scorings & Ratings:

  • In credit risk management, scoring and ratings involve assessing the creditworthiness of entities such as customers, prospects, partners, or suppliers.
  • The article emphasizes the importance of monitoring factors like risk assessment, credit limits, and payment behavior.
 2. Concernstructuren (Concern Structures):

  • This refers to the organizational structures within a business, including entities, headquarters, and local branches.
  • The ability to expose concern structures aids in understanding the overall risk within a business structure, determining business size, and identifying potential conflicts of interest.
 3. D&B Rating:

  • Dun & Bradstreet (D&B) Rating is a crucial element in credit risk assessment, consisting of two parts: financial strength and risk factor.
  • The risk factor ranges from 1 to 4, indicating the level of risk associated with doing business with a particular company.
 4. Overall Business Risk:

  • This concept involves utilizing locally available data to create a globally consistent view for comparing businesses across different countries.
  • It provides a comprehensive assessment of risks associated with businesses on a global scale.
 5. D&B Maximum Credit:

  • D&B Maximum Credit represents the total value of goods and/or services that the average creditor should have outstanding at any given time.
  • The limit is calculated based on organizational size, industry (SIC), and risk factors.
 6. D&B Failure Score:

  • The D&B Failure Score is a dynamic measure based on a vast amount of trade information, refining the risk scale from 1 to 4 to a more detailed scale of 1 to 100.
  • A higher D&B Failure Score indicates a healthier status for the company.
 7. D&B Paydex:

  • D&B Paydex is a result of analyzing payment behavior through the Dun-Trade® Program, indicating how quickly a company pays its invoices.
  • It provides a current insight into the payment behavior of customers, prospects, and suppliers.
 8. Legal Activities:

  • Legal activities, both past and present, can impact a company's financial stability. Dun & Bradstreet offers data on legal activities, including bankruptcies, court judgments, and other public filings.
 9. Country Insight Services:

  • Dun & Bradstreet provides country-specific information, insights, and recommendations to help businesses discover opportunities and threats in specific countries.
  • The Country Risk Indicator offers a cross-border comparison of risks.
 10. API Integration:

  • The article emphasizes the importance of integrating credit risk data into Customer Relationship Management (CRM) or Enterprise Resource Planning (ERP) systems.
  • This integration facilitates better decision-making, risk reduction, and opportunity identification within a business portfolio.

In conclusion, the provided article offers a comprehensive overview of credit risk management, covering various aspects such as credit scoring, concern structures, D&B ratings, legal activities, and the integration of credit risk data into business processes. This information is essential for organizations looking to make informed decisions and optimize their financial strategies.

Check de kredietwaardigheid van klanten met onze credit check (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Prof. Nancy Dach

Last Updated:

Views: 5978

Rating: 4.7 / 5 (57 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Prof. Nancy Dach

Birthday: 1993-08-23

Address: 569 Waelchi Ports, South Blainebury, LA 11589

Phone: +9958996486049

Job: Sales Manager

Hobby: Web surfing, Scuba diving, Mountaineering, Writing, Sailing, Dance, Blacksmithing

Introduction: My name is Prof. Nancy Dach, I am a lively, joyous, courageous, lovely, tender, charming, open person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.